Welkom bij Buro Pro-Kumpulan

Een stichting die zich inzet voor een duurzaam verantwoorde leefomgeving op centraal en zuid-oost Molukken

Recent

EEN MOMENT VAN REFLECTIE

DE INFORMATIE OVER DE AANPAK VAN DE CORONA-BESMETTING EN DE GEVOLGEN DAARVAN IN DE VELE KLEINE DORPEN OP CENTRAAL EN ZUIDOOST MOLUKKEN IS NOG STEEDS BEPERKT. HOE HET MET DE GEZONDHEID VAN DE DORPELINGEN IS, KOM JE ALLEEN ACHTER VIA FACEBOOK- OF WHATSAPP-BERICHTEN VAN FAMILIES OF VRIENDEN. GOEDE VOORLICHTING OVER DE GEVOLGEN VAN BESMETTINGEN IS ECHTER NIET VOLDOENDE. ZONDER VOLLEDIGE TOEGANG TOT DEZE ZORG WORDT HET MOEILIJKE OM DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN DE DORPELINGEN TE KUNNEN WAARBORGEN.

Aandacht en inzet voor de realisatie van om de VN duurzaamheidsdoel: SDG3, gezondheidszorg voor iedereen gerealiseerd in 2030, blijft daarom voor Buro Pro-kumpulan belangerijk.  

Het jaar 2020 

Toen vorig jaar maart de lock-down maatregelen deels werden opgeheven waren we voorzichtig optimistisch. We hadden de hoop dat we weer contact konden leggen met de Molukse wijkbewoners om te kijken, hoe we samen hun wijken kunnen veranderen in sociaal-duurzame wijken. Tegelijk ook kijken, hoe we de verbondenheid met vele kleine dorpen op Centraal en Zuidoost Molukken kunnen versterken. Ons optimisme was echter van korte duur. Want we zagen de besmetting weer even zo hard groeien als voor de lock-down. 

Ondanks het grote verdriet dat het virus ook binnen de Molukse gemeenschap teweegbrengt, zijn er toch een tweetal positieve ontwikkelingen in 2020 die ons hoop geven.  

Impact op het milieu 

Door de lock-down werkte een groot aantal mensen vanuit huis. Er was dus weinig verkeer op de weg, waardoor de CO2-uitstoot aanmerkelijk daalde. Hoewel de daling maar tijdelijk was, zette het de overheid en bedrijfsleven aan het denken, of het dagelijks rijden van en naar je werk wel echt nodig is. Zij zien dat het werken ook anders kan worden georganiseerd.De lock-down zorgde dus voor een kantelpunt. Het ligt echter aan de hoofdrolspelers of zij bereid zijn om hun werkorganisaties zo te veranderen dat er meer thuis wordt gewerkt en minder op kantoor.

Black live Matter 

Een andere gebeurtenis is de massale reactie op de dood van George Floyd als gevolg van brute politiegeweld in de Verenigde Staten (VS). De sociale media speelde hier direct op in en maakte dat het structurele karakter van het onrecht wat de zwarte mensen in VS werd aangedaan wereldwijd zichtbaar. Wat leidde tot protestmarsen en protestbijeenkomsten niet alleen in de VS, maar ook in tal van grote steden in verschillende Europese landen.

Gender of huidskleur mag geen rol spelen om mensen uit te sluiten, of excessieve geweld tegen hen te gebruiken.

In de protesten hebben met name de jongere generaties een duidelijke stem laten horen, wat resulteerde in een verdere groei van de ‘black live matter’ beweging. Hun protesten drongen door tot alle lagen in de samenleving, en zette overheden en het bedrijfsleven aan het denken.   

Tenslotte toont de huidige aanpak van de Corona-uitbraak – hetzij lokaal tot landelijke en wereldwijd – aan, dat een actieve betrokkenheid bij het succesvol bestrijden van dit soort wereldwijde virusbesmettingen alleen mogelijk is als we bereid zijn tot samenwerken.  

Kantelpunten in 2020 

Beide ontwikkelingen geven een richting aan. Een richting waar onze samenleving zich in kan ontwikkelen.  

Laten we hopen dat de intentie om het werk anders te organiseren wordt omgezet in daden. Want een blijvend daling van de CO2 uitstoot is nodig, willen we de toekomstige generaties  niet opzadelen met de problemen die wij veroorzaken.

Laten we ook hopen, dat het ‘black live matter’ gedachte verder in kracht gaat groeien en zo meer mensen positief raakt. Want dit hebben we nodig willen we onderling meer acceptatie en wederzijdse respect.  

Uitdagingen voor Buro Pro-kumpulan 2021  

De uitdagingen voor Buro Pro-kumpulan ligt in het verlengde van beide ontwikkelingen: het ondersteunen en bevorderen van duurzame ontwikkeling hier in Nederland, in het algemeen en in het bijzonder op Centraal en Zuidoost Molukken. We willen dit doen door opnieuw het programma ‘Kumpulan projecten’ onder de aandacht te brengen binnen de Molukse wijken. Opnieuw contact leggen met de Molukse wijkgemeenschappen en haar omgeving. Om te kijken, hoe we samen de wijken kunnen veranderen naar sociaal-duurzame wijken. Tegelijkertijd kijken hoe we de verbondenheid met kleine dorpsgemeenschappen op Centraal en Zuidoost Molukken kunnen gebruiken om de welzijn en leefomstandigheden daar op een duurzame wijze te verbeteren. 

Detail over de inhoud van het progamma ‘ Kumpulan projecten’ kun je lezen in de artikelen en posters op deze website.: www.pro-kumpulan. De artikelen en posters kan je ook downloaden en doorgeven.  

Met vriendelijke groet, 

Buro Pro-kumpulan 

EEN HEROVERWEGING WAARD…

NU ER EEN VOORZICHTIG BEGIN WORDT GEMAAKT OM DE MAATREGELEN TEGEN HET CORONAVIRUS TE VERSOEPELEN VRAAG IK MIJ AF HOE HET ER NU VOOR STAAT MET DE GEZONDHEIDSSITUATIE VAN DE MENSEN IN DE DORPEN OP CENTRAAL EN ZUIDOOST MOLUKKEN. BERICHTEN DAAROVER ZIJN SCHAARS. IK VRAAG MIJ DIT AF OMDAT NIET ALLE DORPEN OVER EEN GEZONDHEIDSPOST BESCHIKKEN WAAR DE DORPELINGEN MET VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS TERECHT KUNNEN, OF BIJ EVENTUELE BESMETTING KUNNEN WORDEN GEHOLPEN.

Foto’s of filmpjes waarop te zien is hoe men in de dorpen wordt geïnformeerd over het coronavirus en welke maatregelen tegen infectie zijn getroffen zie je amper. De foto’s en filmpjes op facebook laten vooral beelden zien van de getroffen maatregelen op Ambon. 

Moet daarom niet de huidige wijze waarop kleinschalige ontwikkelingshulp verleend door Molukse stichtingen en andere particuliere Molukse organisaties worden heroverwogen. Vooral als het gaat om het toegankelijk maken van de gezondheidszorg voor iedereen, zodat ook de mensen in de dorpen bij een pandemie zoals de verspreiding van het coronavirus de noodzakelijke aandacht krijgen. 

Met heroverwegen bedoel ik niet naar andere alternatieve hulpvormen zoeken op een wijze zoals we dat gewend zijn te doen, maar eerder door ons zelf af te vragen of de benaderingswijze wel voldoende ruimte biedt. Om maar een voorbeeld te noemen. 

Terwijl in Indonesië al vanaf de start van het VN duurzaamheidsprogramma 2030 in 2015 een groeiende aandacht en inspanning te zien is in verschillende provincies, is het op Centraal en Zuidoost Molukken weinig van te merken. Blijkbaar zien de provinciale en regionale bestuurders weinig of geen waarde in dit VN agenda voor onder andere het realiseren van een gezondheidszorg voor iedereen (SDG 3), of ligt het misschien aan de wijze waarop men de sociaaleconomische ontwikkeling benaderd, of allebei. 

Kijken we echter naar waar de provinciale bestuurders van Centraal en Zuidoost Molukken de prioriteiten leggen in hun huidige sociaaleconomische ontwikkelingsbeleid, dan lijkt het erop dat zij nog steeds uitgaan van continue economische groei. Een benaderingswijze waar men (overheid en particulier) in de meeste landen vraagtekens bij plaatst en daarom naar alternatieven zoekt. Zo is de circulaire economie als alternatieve benaderingswijze ontstaan. 

De beschikbare ruimte om de leefomstandigheden te verbeteren waaronder de gezondheidszorg is dus sterk afhankelijk van de benaderingswijze. Zo zal men op Centraal en Zuidoost Molukken blijven doormodderen met een aantal complexer wordende problemen (gebrekkige gezondheidszorg, stille armoede, grootschalige houtkap, zwerfafval, en de problemen als gevolg van klimaatverandering), omdat het huidige overheidsbeleid onvoldoende ruimte biedt om deze efficiënt en duurzaam aan te pakken. Ook de ontwikkeling van de vereiste competentie om de complexe problemen aan te pakken blijft achter. 

Met het huidige sociaal economisch beleid op Centraal en Zuidoost Molukken zal de achterstand in de ontwikkeling van de vereiste competenties (mbo, hbo, universiteit), die een samenleving nodig heeft om de transitie naar een duurzame, rechtvaardige, en veilige samenleving op de Molukken te kunnen maken, alleen maar groter worden. Zelfs met een inhaalslag zal de huidige achterstand naar alle waarschijnlijkheid pas na één generatie kunnen worden ingehaald. 

Bij het heroverwegen van de huidige benaderingswijze voor kleinschalige hulp aan de Molukken is het daarom verstandig om bij het maken van een keuze voor een alternatief ook de benaderingswijze van andere stakeholders waaronder die van de provinciale overheid te betrekken. Voor de eerste nieuwsbrief van 2020 (Programmanieuwsbrief  5) is daarom als titel ‘Inbreken in de gangbare’ gekozen. 

Met vriendelijke groet, 

Carel Usmany 
Buro Pro-kumpulan 

ZES AANDACHTSGEBIEDEN VOOR DE REALISATIE VAN DE DUURZAAMHEIDSDOELEN, SDGs

BURO PRO-KUMPULAN HEEFT DE 17 DUURZAAMHEIDSDOELEN (SDGS) VAN DE VN AGENDA VOOR DUURZAME ONTWIKKELING 2030 GEGROEPEERD IN ZES AANDACHTSGEBIEDEN.

De zes aandachtsgebieden vormen samen de context voor een gezamenlijk inspanning om vanuit de Molukse wijken in Nederland duurzame ontwikkeling op Centraal en Zuidoost Molukken (Indonesië) te bevorderen. Community development is daarbij het uitgangspunt.

COMMUNITY DEVELOPMENT

DE GEMEENSCHAPPEN waar wij bij toe behoren kunnen ons helpen om effectiever te zijn. Zij vormen een belangrijk deel in onze persoonlijke welzijn. Ze zijn een bron van vele creatieve ideeën, vooral voor problemen die ontstaan vanwege ongelijkheid in macht en rijkdom. Zij kunnen zorgdragen voor het milieu waarin wij leven of schade daar aan toebrengen. In de moderne wereld kan een persoon behoren tot vele verschillende gemeenschappen, afhankelijk van waar hij/ zij leeft, of van zijn/haar interesse of cultuur, of van de mensen die gemeenschappelijke problemen delen. Uiteindelijk gaat het om wat gemeenschappen zelf kunnen doen, wat zij zelf belangrijk vinden. Maar er moet wel iets dergelijks zijn op de achtergrond, zoals: een persoon of een organisatie om hen te helpen de dingen gedaan te krijgen, of waar men terecht kan voor advies of steun of om de juiste vaardigheid te ontwikkelen. Fragmenten van een profielschets van gemeenschappen Bron: Community Development Alliance Scotland

1. LEEFOMGEVING

SDG 13 Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

SDG 14 Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen. 

SDG 15 Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe. 

2. GEMEENSCHAP 

SDG 01 Beëindig armoede overal en in al haar vormen. 

SDG 02 Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw. 

SDG 03 Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden. 

3. BURGERSCHAP 

SDG 05 Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes. 

SDG 10 Dring ongelijkheid in en tussen landen terug. 

SDG 11 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. 

4. ECONOMIE 

SDG 04 Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. 

SDG 08 Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. 

SDG 12 Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen. 

5. INFRASTRUCTUUR 

SDG 06 Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen. 

SDG 07 Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. 

SDG 09 Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie. 

6. 0VERHEID 

SDG 16 Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen. 

SDG 17 Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.